Yararlı Adresler

T.C. Başbakanlık
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Merkez Bankası
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
T.C. Resmi Gazete
Hesap Uzmanları Kurulu
Maliye Teftiş Kurulu
Gelir İdaresi Başkanlığı
Defterdarlıklar
Devlet Planlama Teşkilatı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
BDDK
İMKB
Türkiye Bankalar Birliği
The International Federation of Accountants (IFAC)
International Accounting Standards Board
International Monetary Fund (IMF)
IMF/Türkiye
Milli Kütüphane Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli San. Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
The Institute of Chartered Accountants

Haberler

Duyuru No 2017/55
İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

Duyuru No 2017/54
481 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/53
7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik