Yararlı Adresler

T.C. Başbakanlık
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Merkez Bankası
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
T.C. Resmi Gazete
Hesap Uzmanları Kurulu
Maliye Teftiş Kurulu
Gelir İdaresi Başkanlığı
Defterdarlıklar
Devlet Planlama Teşkilatı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
BDDK
İMKB
Türkiye Bankalar Birliği
The International Federation of Accountants (IFAC)
International Accounting Standards Board
International Monetary Fund (IMF)
IMF/Türkiye
Milli Kütüphane Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli San. Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
The Institute of Chartered Accountants

Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik