Yararlı Adresler

T.C. Başbakanlık
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
T.C. Maliye Bakanlığı
T.C. Merkez Bankası
T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü
T.C. Resmi Gazete
Hesap Uzmanları Kurulu
Maliye Teftiş Kurulu
Gelir İdaresi Başkanlığı
Defterdarlıklar
Devlet Planlama Teşkilatı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
BDDK
İMKB
Türkiye Bankalar Birliği
The International Federation of Accountants (IFAC)
International Accounting Standards Board
International Monetary Fund (IMF)
IMF/Türkiye
Milli Kütüphane Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli San. Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
The Institute of Chartered Accountants

Haberler

Duyuru No 2017/70
383 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

BFS 2017/04
Yurt Dışı Varlık Barışı için Son Günler

Duyuru No 2017/69
4 Seri No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Duyuru No 2017/68
2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (GVK Geçici 67’nci ve KVK 15’inci ve 30’uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinde Değişiklik Yapılmıştır)

BFS 2017/03
2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı (2016 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirler için)

BFS 2017/02
Bazı Menkul Kıymet Kazançlarının Vergilendirilme ve Beyan Esasları Rehberimiz Hakkında
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik