Outsource Hizmetleri

Muhasebe ve Finansal Hizmetlerimiz
Muhasebe sisteminin kurulması ve hesap planının oluşturulması,
Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ve resmi defterlerin tutulması,
Mali tabloların (mizan, gelir tablosu, bilanço vb.) hazırlanması,
Yılsonu kapanış işlemlerinin yapılması,
Denetim süreçlerde mali verilerin denetçilere sunulması,
Muhasebe ile ilgili diğer idari hizmetlerin temini,
Geçici görevle personel istihdamı ve muhasebe departmanlarına destek sağlanması,

Vergi Beyannameleri Hizmetlerimiz
Müşterilerimize, yıllık vergi takviminin hazırlanması,
Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanıp, tahakkuk ettirilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)
Aylık, Üç aylık ve Yıllık Vergi Beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve tahakkuk ettirilmesine aracılık edilmesi, (Kurumlar Vergisi, Kesin Mizan, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba-Bs Formları vb.)

SGK ve Bordro Hizmetlerimiz
Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması,
Bordro hesaplamalarının müşteri talebi doğrultusunda raporlanması,
Ücret bordrolarının müşteri talebi doğrultusunda kapalı zarfla iletilmesi,
İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar, yıllık ücretli izin hesaplamalarının yapılması,
İşe giriş veya işten çıkış ile ilgili personelin ilgili resmi evraklarının hazırlanması,
Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının alınması,
Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması,
 
Muhasebe Danışmanlığı Hizmetlerimiz
Muhasebe programları desteği,
E-Fatura ve E-Defter desteği,
Özel Amaçlı Raporlama,

Tescil Hizmetlerimiz
Şirket Kuruluş İşlemleri (Ticaret Sicil),
Vergi Dairesi açılış işlemleri,
İş yeri SGK tescil ve E-Bildirge şifre işlemleri,
Genel Kurul İşlemleri,
Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği ve Tasfiye işlemleri,
Sermaye artırımı / Sermaye Azaltımı işlemleri,
TTK uyarınca ilgili diğer tescil işlemleri,

  Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik