Bağımsız Denetim, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış kadrosu ile müşterinin faaliyetlerini en iyi şekilde anlayarak uzun soluklu ilişkiler kurar.

Bağımsız denetim
Uluslararası denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapılması ve bunun sonucunda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Seri: XI No: 29, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve US GAAP raporlarının hazırlanması.


• Holding ve gruplar için konsolide mali tabloların hazırlanarak raporlanması


• Şirkete özel mali analizlerin yapılması


• Finansal durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması


• Müşteri talebine uygun özel amaçlı denetim ve raporlamalar
 
• Şirket iç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin denetimi


• Yabancı sermayeli şirketlerin ana ortaklığa yollayacakları aylık ve/veya yıllık raporlarının hazırlanması
Neden Bağımsız Denetim


Küreselleşen dünyada fon hareketlerindeki artış, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve şeffaf finansal tablo sunum ihtiyacını beraberinde getirmiştir.


Uluslararası kabul edilmiş standartlara göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar güvenilir kabul edilmektedir.


Bağımsız Denetim yaptırmak şirketinizin itibarını artırırken, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre hazırlanmış  finansal tablolar küreselleşen dünya ile aynı dilden konuşmanızı sağlayacaktır.

 
Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik