Deneyim ve uzmanlaşma yıllarca süren disiplinlerarası çalışmanın değerli bir sonucudur. Sunduğumuz tüm hizmetlerde, bunu somut olarak hissedeceksiniz.

Refik Arkan
Galatasaray ve Atatürk Erkek Lisesi’nde gördüğü öğrenimden sonra, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirerek 1977’de Hesap Uzmanı oldu. 1980-1984 yılları arasında İstanbul Defterdarlığı’nda Bakan adına detaşe olarak görev yaptı. Katma Değer Vergisi Yasası’nın çıkarılmasında önemli katkıları oldu. Daha sonra özel bir şirketler grubunun Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Arkan & Ergin’in kurucularından olan Refik Arkan, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın kuruluşunda da görev aldı. 1990’dan bu yana, Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Haberler

Duyuru No 2017/13
478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/12
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) Resmi Gazetede Yayımlandı

Duyuru No 2017/11
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:10) Resmi Gazetede Yayımlandı

BFS 2017/01
2017 Yılı için Değişen Hadler ve Tutarlar

BFS 2016/10
Yatırım Fonlarının Gelir / Kurumlar Vergisi ve KDV Nedeniyle Oluşan Vergi Kesintisi Sorumluluğu Hakkında

BFS 2016/09
Döviz cinsinden ihraç edilen yatırım fonu katılma paylarına ait stopaj matrahının belirlenmesinde 'kur farkı' dikkate alınmayacaktır
© 2012 Arkan & Ergin Member of JPA International - All rights reserved. Yasal | Gizlilik